Podmienky ochrany osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ je spoločnosť Fancy's by Elisabeth Welter, s.r.o., so sídlom Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO: 36 700 690, registrovaná v OR MS Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č: 43177/B. Kontaktný email: shop@fancys.sk.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona, g) právo na prenosnosť osobných údajov, h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie v prípade online platieb, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

7. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e- mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite zmažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

Súhlas s fakturáciou emailom:

Na základe súhlasu sa Predávajúci zaväzuje odosielať Kupujúcemu faktúru formou elektronickej pošty na jeho emailovú adresu, ktorá je uvedená v súhlase. Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý, že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Faktúru je potrebné si vytlačiť do papierovej formy. Faktúra je daňovým dokladom v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri použití internetu. V prípade pochybností sa doručenie faktúry považuje za doručenú po uplynutí troch dní od dňa preukázateľného odoslania dokladu kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje neodkladne oznámiť Predávajúcemu, že faktúra nebola doručená. V prípade nesplnenia si povinností nieje Predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz